خانه درباره ما اخبار مقالات تجهیزات آزمایشگاهی استخدام قوانین و مقررات ثبت شکایات تماس با ما
tell071 - 32360095-6


جستجو بر اساس نام آزمایش
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

کد ملی نام آزمایش مورد استفاده قیمت تست قیمت همکار مشخصات سفارش
Cyclosporin (Sandimmune) Level تومان 30576 تومان مشاهده سفارش
Carbamazepine Level داروی ضد صرع تومان 31640 تومان مشاهده سفارش
Citalopram تومان 60000 تومان مشاهده سفارش
Clomethiazole تومان 60000 تومان مشاهده سفارش
Carbamazepine Level TDM 54776 تومان 34800 تومان مشاهده سفارش
Chlordiazpoxide Level TDM 77000 تومان 66000 تومان مشاهده سفارش
Chlorprothixene Level 77000 تومان 66000 تومان مشاهده سفارش
Chlorpromazine Level TDM 77000 تومان 66000 تومان مشاهده سفارش
Citalopram Level TDM 77000 تومان 66000 تومان مشاهده سفارش
Clobazam Level TDM 77000 تومان 66000 تومان مشاهده سفارش
Clomethiazole Level TDM 77000 تومان 66000 تومان مشاهده سفارش
Clomipramine Level TDM 77000 تومان 66000 تومان مشاهده سفارش
Clozapine Level TDM 66000 تومان 77000 تومان مشاهده سفارش
Clonazepam Level TDM 77000 تومان 66000 تومان مشاهده سفارش
Coenzyme Q10 93500 تومان 84150 تومان مشاهده سفارش
Creatine Disorders Panel 275000 تومان 220000 تومان مشاهده سفارش
Cystinuria Panel 165000 تومان 148500 تومان مشاهده سفارش