خانه درباره ما اخبار مقالات تجهیزات آزمایشگاهی استخدام قوانین و مقررات ثبت شکایات تماس با ما
tell071 - 32360095-6


جستجو بر اساس نام آزمایش
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

کد ملی نام آزمایش مورد استفاده قیمت تست قیمت همکار مشخصات سفارش
Amino Acid Plasma 132000 تومان 118800 تومان مشاهده سفارش
Amino acid urine 132000 تومان 118800 تومان مشاهده سفارش
Atomoxetine تومان 60000 تومان مشاهده سفارش
Acetaminophen 43324 تومان 42360 تومان مشاهده سفارش
Acylcarnitine Plasma 143000 تومان 128700 تومان مشاهده سفارش
Alprazolam TDM 77000 تومان 66000 تومان مشاهده سفارش
Aminolevulinic Acid 93500 تومان 84150 تومان مشاهده سفارش
Amisulpride Level TDM 77000 تومان 66000 تومان مشاهده سفارش
Amitriptyline Level TDM 77000 تومان 66000 تومان مشاهده سفارش
Aripiprazole Level TDM 77000 تومان 66000 تومان مشاهده سفارش
Atomoxetine Level TDM 77000 تومان 66000 تومان مشاهده سفارش